საბანკო რეკვიზიტები

შპს ფერმერისგან ს/კ 405303407

ს.ს. თიბისი ბანკი

ბანკისკოდი:TBCBGE22

GE22TB7222236020100005

სს "საქართველოს ბანკი"

ბანკის კოდი: BAGAGE22

GE38BG0000000131170413