კატეგორიები კატეგორიები

ელკანა

ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანა" ფერმერთა გაერთიანებაა და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და გარემოს დაცვას სიცოცხლისუნარიანი (მდგრადი) ბიომეურნეობების განვითარებისა და სოფლად მოსახლეობის თვითაქტივობის გაზრდის გზით.

ელკანა აერთიანებს იმ ფერმერებსა და კოოპერატივებს, რომლებსაც ბუნებრივის გზით მოყავთ პროდუქტები.

ასოციაციის სამოქმედო პრინციპებია: ქვეყნის ტრადიციებს მისადაგებული თანამედროვე აზროვნება; სოფლის მოსახლეობის აქტიური ჩართვა ქვეყნის ცხოვრებასა და განვითარებაში; ზნეობრიობა; თანამონაწილეობა სწავლასა და ქმედებაში; გარემოსდაცვითი ეთიკა და პროფესიონალიზმი.

9.20 GEL
+
4.35 GEL
+
12.85 GEL
+
12.85 GEL
+
4.35 GEL
+
4.35 GEL
+
5.10 GEL
+
5.10 GEL
+
9.50 GEL
+
10.15 GEL
მალე დაემატება
11.60 GEL
+
4.35 GEL
+
4.50 GEL
+
4.35 GEL
+